Gmina Chrzypsko Wielkie
Powróć do: Turystyka i sport

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
 2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
 2. Załączniki:

a) minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi,

b) opis obiektu.

 1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.

 

Opłaty:

 • Wpis do ewidencji jest bezpłatny.
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie  - na żądanie wnioskodawcy.

 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w Urzędzie Pocztowym na terenie Chrzypska Wielkiego;
 • przelewem na nr konta 64 9082 0005 0000 2479 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza Sierakowsko-Międzychodzkiego,  z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

 

Miejsce złożenia  wniosku:

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, sekretariat

 

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 

Uwagi:

 1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku wójta Gminy Chrzypsko Wielkie – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z  2020 r. poz. 2211).
 2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 4. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 5. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 6. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
 • pisemnie na adres Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2166).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z z 2021 r. poz. 735.).

 

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
 2. Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie
 3. Załącznik nr 2 - Opis obiektu.

  

Sprawę prowadzi:

Marzena Hojan, pok. nr 6, tel. 61 621 08 69

Email: podatki@chrzypsko.pl