Gmina Chrzypsko Wielkie
Powróć do: Petycje

Archiwum petycji

Petycja z dnia 24.11.2017r.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.). 
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
Premabuła Wniosku
W opinii Wnioskodawców - Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadające w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - sensu largo - poprawą efektywności energetycznej - powinny wszcząć działania sanacyjne w rzeczonym obszarze, etc 
W związku z powyższym: 
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - czy Gmina - na dzień złożenia - niniejszego wniosku posiada sporządzony (i aktualizowany nie wcześniej niż 3 lata temu ) projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - stosownie do dyspozycji  art. 19 ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06) 
§2) Jeśli odpowiedź jest twierdząca w przedmiocie wzmiankowanego pytania - wnosimy o podanie adresu URL BIP - gdzie opublikowany jest rzeczony Projekt. 
§3) Na mocy wyżej podanych przepisów - wnosimy o podanie przykładu wdrożonego w 2016 r. przez Gminę (Kierownika JST)  - środka poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu Art.  6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11)
§4) Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie nazwiska oraz danych kontaktowych Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania - sensu largo związane z wdrożeniem działań związanych z permanentną poprawą efektywności energetycznej? 
§5) Wnosimy o dokonanie kwantyfikacji - kosztów - en bloc -  jakie poniosła Gmina/Miasto w 2016 r.  z tytułu utrzymania i eksploatacji oświetlenia zewnętrznego - na terenie JST.
§5a) Wnosimy o szacunkowe dokonanie kwantyfikacji - kosztów - en bloc -  jakie poniosła Gmina/Miasto w 2016 r.  z tytułu utrzymania i eksploatacji oświetlenia wewnętrznego. Wnioskodawca na ma myśli jedynie budynki będące w użytkowaniu Urzędu Gminy (Miasta). Aby nie absorbować czasu Urzędników - Wnioskodawca zadowoli się przybliżonym szacunkiem przedmiotowych kosztów.      
Osnowa Petycji:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów, że poprawa efektywności energetycznej - powinna być jednym z priorytetów Samorządowców. W ostatnim czasie Media często informują o dramatycznym zanieczyszczeniu powietrza w niektórych Gminach oraz o braku widocznych symptomów poprawy efektywności energetycznej w tym obszarze, etc. 
W 2017 Sytuacja w tej mierze w niektórych Gminach była par excellence - nie do zaakceptowania:  http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/ 
Notabene - Wnioskodawcy - znają temat ex professo - współuczestnicząc w propagowaniu Konferencji poświęconej przedmiotowej problematyce - jaka odbyła się w październiku 2017 r. -  o czym można na naszym portalu www.gmina.pl  
§6) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl 
§7) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl - stosownie do art. 13 ww. ustawy 
§8) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
 
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
 

Petycja z dnia 23.10.2017r.
II Wniosek Odrębny  w trybie 
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j)
§2) W przypadku twierdzącego rozpatrzenia petycji - Wnosimy o zwrotne poinformowanie Podmiotów składających petycję -  o dacie przesłania materiałów oraz o ilości kontaktów - za pomocą których dokonano transferu materiałów. 
§3) Na mocy 8 ust. 1 Ustawy o petycjach o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), - wnosimy aby petycja w całości została opublikowana na Oficjalnej Stronie WWW Gminy, co niniejszym oznacza zgodę Wnoszących petycję - na upublicznienie ich danych kontaktowych. 
 
W założeniu - wzmiankowane materiały mają być - permanentnie - dostarczane przez Fundację i za zgodą Decydentów - przekazywane cyklicznie dalej  przez JST  – z wykorzystaniem  kanałów i rejestrów kontaktowych Urzędu. Via Gminy - Fundacja - w ramach prowadzonej działalności statutowej - zobowiązuje się do cyklicznego dostarczania bezpłatnych materiałów na udostępnione adresy e-mail Urzędników wypełniających zadania w zakresie przydzielonych im kompetencji związanych operacyjnym wspieraniem przedsiębiorczości. 
Gmina może oczywiście przesłać do Mikroprzedsiębiorców - załączone materiały w każdej formie i z każdym opisem - jaki wydaje się istotny z punktu widzenia wypełniania zadań publicznych - jednakże aby ułatwić Decydentom - wyartykułowanie intencji - jakie przyświecają działaniom Fundacji, a jednocześnie są w zgodzie z brzmieniem cytowanego art. 8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - proponujemy zdefiniować odnośną preambułę w następujący sposób: 
“Fundacja  Dr Bogusław J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej działaności statutowej - za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez naszą Gminę - przesyła w załączeniu materiały -  (wklejona nazwa dedykowanego do danej wysyłki stanowiska Fundacji - ad exemplum )  które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności - w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców. Prosimy o zwrotne przekazanie ewentualnych uwag dot. załączonych materiałów oraz zasygnalizowanie innych potrzeb w tym względzie. Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem www.mikroporady.pl“    
Prosimy o przesłanie informacji o wzmiankowanych danych kontaktowych oraz akcesie dot. zawarcia porozumienia z Fundacją  na adres zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl.
 
Nadmieniamy iż korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone  w czasie, serwis nie publikuje  żadnych reklam i ogłoszeń a ze względu na istotną rolę jaką spełnia dla rozwoju mikro przedsiębiorczości w Polsce  uczestniczy w Światowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego a jej działalność  jest finansowana  wyłącznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.    
 W przypadku jakichkolwiek pytań - dot. Wniosku i odrębnej petycji - prosimy o telefony pod numer współnioskodawców 
– tel.  608-048-887. 
 
Wnosimy o  przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: kancelaria@mikroporady.pl  
 
Wnioskodawca: 
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482

Petycja z dnia 29.09.2017r.
Petycja: 
§3) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (...)” w związku z art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - korespondując z wytycznymi Ustawy o ochronie zwierząt -  niniejszym wnosimy Petycję aby Wójt/Burmistrz/Pprezydent - realizując obowiązek określony w art. 11a ust. 2 pkt. 2 ww. Ustawy podjął analizę optymalizacji wydatkowania środków publicznych w obszarze zapewnienia karmy dla wolno żyjących kotów.
Osnowa Petycji.
Zdaniem wnioskodawców - zakupy karmy dla kotów - ad hoc  (często w Sieciach Handlowych jak czyni to gros Urzędów - sic! ) powodują powtarzanie nieracjonalnych czynności przez Urzędników i w konsekwencji zagrożenie niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
Bardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się - zbiorczy zakup rzeczonej karmy - od wyspecjalizowanych Rodzimych Podmiotów Gospodarczych  - ad exemplum 2 lub 3 razy do roku - co przyczyni sie do zwiększenia prawdopodobieństwa  zachowania zasad uczciwej konkurencji - oraz zapewni wszystkie inne plusy związane z wykonywaniem planowanych zakupów. 
Dla przykładu załączmy - alternatywny wariant - wydatkowania środków publicznych w tym obszarze. 
§4) Wnosimy o zewidencjonowanie (rejestrację)  wzmiankowanego  załącznika - stosownie do dyspozycji §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.). Wnosimy aby w udzielonej odpowiedzi Urząd potwierdził przyporządkowanie do odpowiedniej klasy z wykazu akt - przedmiotowego załącznika. 
W mniemaniu wnioskodawców przyczyni się to do sanacji danego obszaru - poprzez zwiększenie i racjonalizację alternatywnych opcji związanych z wydatkowaniem środków publicznych. 
Mamy nadzieję, że nasz wniosek - choćby w minimalnym stopniu przyczyni się do tego, że za kilka lat - ewentualne opinie Organów Kontrolnych dotyczących wypełniania zadań w tym obszarze przez JST- będą w mniejszym stopniu negatywna niż zostało to przytoczone na wstępnie. 
Załączamy wzmiankowany materiał.   
§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail ochrona-zwierzat@samorzad.pl 
§6)  Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych wniosków/petycji złożonych na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail ochrona-zwierzat@samorzad.pl 
§6a) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
 
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
Odpowiedź:

 

Szanowni     Państwo, wywiązując się z ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej , odpowiadamy :

I Wniosek :

§ 1) http://www.bip.chrzypsko.pl/content.php?cms_id=125

§ 2) nie zakupiono karmy, ponieważ nie wystąpiły przypadki pojawienia się kotów wolno żyjących

II Petycja :

§ 3) stosownie do złożonej przez Państwa petycji, uprzejmie informujemy , że w latach 2011- 2012 na terenie gminy Chrzypsko Wielkie nie zanotowano przypadków pojawienia się wolno żyjących kotów.

W związku z tym Państwa petycja stała się bezzasadna i bezprzedmiotowa.

§ 4) W momencie wystąpienia takich przypadków, postaramy się skorzystać z Państwa sugestii.

 Z poważaniem Małgorzata Borowicz


 

Petycja z dnia 14.09.2017r.
I Petycja 
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
Osnowa Petycji 
§1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. z 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów. 
§1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani -  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  - wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(...)"
§2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  - petycję w przedmiocie - o podjęcie przez Dyrektora Szkoły - stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 
Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie - na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań - związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły. 
Uzasadnienie Petycji:
Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

Podmiot Wnoszący Petycję: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
Odpowiedź:
 Szanowni Państwo,  wywiązując się z  obowiązku zawartego w ustawie o petycjach , uprzejmie informuję, że nie doszukaliśmy się merytorycznych i racjonalnych podstaw do pozytywnego załatwienia Państwa petycji w przedmiocie zamieszczenia na naszej stronie internetowej w całości Państwa wniosku z uwagi na ograniczoną objętość strony i wielość wpływających do urzędu tego typu spraw.

Po zapoznaniu się z zawartością petycji,  stwierdzamy, że w naszej ocenie nie będzie się ona przyczyniała do realizacji interesów i celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195).

Z poważaniem Małgorzata Borowicz

e-mail: promocja@chrzypsko.pl tel: 61 29 51 011

 Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

www.chrzypsko.pl e-mail:urzad@chrzypsko.pl


Petycja z dnia 04.09.2017r.

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).
Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.
Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz  Dyrektorów Szkół i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych w kontekście art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04).  
§2) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję.
Osnowa Petycji: 
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się  21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.
Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna 
Szulc-Efekt  sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Odpowiedź na Petycję z dnia 04.07.2017r.

Szanowni Państwo ,  wykonując dyspozycje ustawy o petycjach Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim informuje, że treść wniosku i petycji przekazano do Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie doszukaliśmy się merytorycznych i racjonalnych podstaw do pozytywnego załatwienia Państwa petycji w przedmiocie zamieszczenia na naszej stronie internetowej w całości Państwa wniosku z uwagi na ograniczoną objętość strony i wielość wpływających do urzędu tego typu spraw. Po zapoznaniu się z zawartością petycji,  stwierdzamy, że w naszej ocenie nie będzie się ona przyczyniała do realizacji interesów i celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195).

Małgorzata Borowicz e-mail: promocja@chrzypsko.pl tel: 61 29 51 011  


 PETYCJA Z DNIA 11.02.2017

Odpowiedź na Petycję z dnia 11.02.2017r.

Szanowni Państwo,

Wypełniając ustawowy obowiązek udostępnienia informacji publicznej, Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim informuje :

Wniosek I :

1. Urząd jest w trakcie opracowywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

2. Odpowiedź negatywna,

3. Nie dokonywano okresowych audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Wniosek II Odrębny - Petycja

Uprzejmie informuję, że nie doszukaliśmy się merytorycznych i racjonalnych podstaw do pozytywnego załatwienia Państwa petycji w przedmiocie zamieszczenia na naszej stronie internetowej w całości Państwa wniosku z uwagi na ograniczoną objętość strony i wielość wpływających do urzędu tego typu spraw.

Po zapoznaniu się z zawartością petycji,  stwierdzamy, że w naszej ocenie nie będzie się ona przyczyniała do realizacji interesów i celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195).

Z poważaniem

Małgorzata Borowicz
e-mail: promocja@chrzypsko.pl tel: 61 29 51 011 


 
Petycja z dnia 04.11.2016
 

Petycja z dnia 29.10.2016

 


 

Petycja z dnia 10.09.2016