Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
Powróć do: Petycje

Archiwum petycji

Petycja z dnia 24.11.2017r.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.). 
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
Premabuła Wniosku
W opinii Wnioskodawców - Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadające w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - sensu largo - poprawą efektywności energetycznej - powinny wszcząć działania sanacyjne w rzeczonym obszarze, etc 
W związku z powyższym: 
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - czy Gmina - na dzień złożenia - niniejszego wniosku posiada sporządzony (i aktualizowany nie wcześniej niż 3 lata temu ) projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - stosownie do dyspozycji  art. 19 ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06) 
§2) Jeśli odpowiedź jest twierdząca w przedmiocie wzmiankowanego pytania - wnosimy o podanie adresu URL BIP - gdzie opublikowany jest rzeczony Projekt. 
§3) Na mocy wyżej podanych przepisów - wnosimy o podanie przykładu wdrożonego w 2016 r. przez Gminę (Kierownika JST)  - środka poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu Art.  6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11)
§4) Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie nazwiska oraz danych kontaktowych Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania - sensu largo związane z wdrożeniem działań związanych z permanentną poprawą efektywności energetycznej? 
§5) Wnosimy o dokonanie kwantyfikacji - kosztów - en bloc -  jakie poniosła Gmina/Miasto w 2016 r.  z tytułu utrzymania i eksploatacji oświetlenia zewnętrznego - na terenie JST.
§5a) Wnosimy o szacunkowe dokonanie kwantyfikacji - kosztów - en bloc -  jakie poniosła Gmina/Miasto w 2016 r.  z tytułu utrzymania i eksploatacji oświetlenia wewnętrznego. Wnioskodawca na ma myśli jedynie budynki będące w użytkowaniu Urzędu Gminy (Miasta). Aby nie absorbować czasu Urzędników - Wnioskodawca zadowoli się przybliżonym szacunkiem przedmiotowych kosztów.      
Osnowa Petycji:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów, że poprawa efektywności energetycznej - powinna być jednym z priorytetów Samorządowców. W ostatnim czasie Media często informują o dramatycznym zanieczyszczeniu powietrza w niektórych Gminach oraz o braku widocznych symptomów poprawy efektywności energetycznej w tym obszarze, etc. 
W 2017 Sytuacja w tej mierze w niektórych Gminach była par excellence - nie do zaakceptowania:  http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/ 
Notabene - Wnioskodawcy - znają temat ex professo - współuczestnicząc w propagowaniu Konferencji poświęconej przedmiotowej problematyce - jaka odbyła się w październiku 2017 r. -  o czym można na naszym portalu www.gmina.pl  
§6) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl 
§7) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl - stosownie do art. 13 ww. ustawy 
§8) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
 
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
 

Petycja z dnia 23.10.2017r.
II Wniosek Odrębny  w trybie 
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j)
§2) W przypadku twierdzącego rozpatrzenia petycji - Wnosimy o zwrotne poinformowanie Podmiotów składających petycję -  o dacie przesłania materiałów oraz o ilości kontaktów - za pomocą których dokonano transferu materiałów. 
§3) Na mocy 8 ust. 1 Ustawy o petycjach o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), - wnosimy aby petycja w całości została opublikowana na Oficjalnej Stronie WWW Gminy, co niniejszym oznacza zgodę Wnoszących petycję - na upublicznienie ich danych kontaktowych. 
 
W założeniu - wzmiankowane materiały mają być - permanentnie - dostarczane przez Fundację i za zgodą Decydentów - przekazywane cyklicznie dalej  przez JST  – z wykorzystaniem  kanałów i rejestrów kontaktowych Urzędu. Via Gminy - Fundacja - w ramach prowadzonej działalności statutowej - zobowiązuje się do cyklicznego dostarczania bezpłatnych materiałów na udostępnione adresy e-mail Urzędników wypełniających zadania w zakresie przydzielonych im kompetencji związanych operacyjnym wspieraniem przedsiębiorczości. 
Gmina może oczywiście przesłać do Mikroprzedsiębiorców - załączone materiały w każdej formie i z każdym opisem - jaki wydaje się istotny z punktu widzenia wypełniania zadań publicznych - jednakże aby ułatwić Decydentom - wyartykułowanie intencji - jakie przyświecają działaniom Fundacji, a jednocześnie są w zgodzie z brzmieniem cytowanego art. 8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - proponujemy zdefiniować odnośną preambułę w następujący sposób: 
“Fundacja  Dr Bogusław J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej działaności statutowej - za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez naszą Gminę - przesyła w załączeniu materiały -  (wklejona nazwa dedykowanego do danej wysyłki stanowiska Fundacji - ad exemplum )  które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności - w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców. Prosimy o zwrotne przekazanie ewentualnych uwag dot. załączonych materiałów oraz zasygnalizowanie innych potrzeb w tym względzie. Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem www.mikroporady.pl“    
Prosimy o przesłanie informacji o wzmiankowanych danych kontaktowych oraz akcesie dot. zawarcia porozumienia z Fundacją  na adres zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl.
 
Nadmieniamy iż korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone  w czasie, serwis nie publikuje  żadnych reklam i ogłoszeń a ze względu na istotną rolę jaką spełnia dla rozwoju mikro przedsiębiorczości w Polsce  uczestniczy w Światowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego a jej działalność  jest finansowana  wyłącznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.    
 W przypadku jakichkolwiek pytań - dot. Wniosku i odrębnej petycji - prosimy o telefony pod numer współnioskodawców 
– tel.  608-048-887. 
 
Wnosimy o  przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: kancelaria@mikroporady.pl  
 
Wnioskodawca: 
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482

Petycja z dnia 29.09.2017r.
Petycja: 
§3) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (...)” w związku z art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - korespondując z wytycznymi Ustawy o ochronie zwierząt -  niniejszym wnosimy Petycję aby Wójt/Burmistrz/Pprezydent - realizując obowiązek określony w art. 11a ust. 2 pkt. 2 ww. Ustawy podjął analizę optymalizacji wydatkowania środków publicznych w obszarze zapewnienia karmy dla wolno żyjących kotów.
Osnowa Petycji.
Zdaniem wnioskodawców - zakupy karmy dla kotów - ad hoc  (często w Sieciach Handlowych jak czyni to gros Urzędów - sic! ) powodują powtarzanie nieracjonalnych czynności przez Urzędników i w konsekwencji zagrożenie niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
Bardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się - zbiorczy zakup rzeczonej karmy - od wyspecjalizowanych Rodzimych Podmiotów Gospodarczych  - ad exemplum 2 lub 3 razy do roku - co przyczyni sie do zwiększenia prawdopodobieństwa  zachowania zasad uczciwej konkurencji - oraz zapewni wszystkie inne plusy związane z wykonywaniem planowanych zakupów. 
Dla przykładu załączmy - alternatywny wariant - wydatkowania środków publicznych w tym obszarze. 
§4) Wnosimy o zewidencjonowanie (rejestrację)  wzmiankowanego  załącznika - stosownie do dyspozycji §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.). Wnosimy aby w udzielonej odpowiedzi Urząd potwierdził przyporządkowanie do odpowiedniej klasy z wykazu akt - przedmiotowego załącznika. 
W mniemaniu wnioskodawców przyczyni się to do sanacji danego obszaru - poprzez zwiększenie i racjonalizację alternatywnych opcji związanych z wydatkowaniem środków publicznych. 
Mamy nadzieję, że nasz wniosek - choćby w minimalnym stopniu przyczyni się do tego, że za kilka lat - ewentualne opinie Organów Kontrolnych dotyczących wypełniania zadań w tym obszarze przez JST- będą w mniejszym stopniu negatywna niż zostało to przytoczone na wstępnie. 
Załączamy wzmiankowany materiał.   
§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail ochrona-zwierzat@samorzad.pl 
§6)  Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych wniosków/petycji złożonych na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail ochrona-zwierzat@samorzad.pl 
§6a) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
 
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
Odpowiedź:

 

Szanowni     Państwo, wywiązując się z ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej , odpowiadamy :

I Wniosek :

§ 1) http://www.bip.chrzypsko.pl/content.php?cms_id=125

§ 2) nie zakupiono karmy, ponieważ nie wystąpiły przypadki pojawienia się kotów wolno żyjących

II Petycja :

§ 3) stosownie do złożonej przez Państwa petycji, uprzejmie informujemy , że w latach 2011- 2012 na terenie gminy Chrzypsko Wielkie nie zanotowano przypadków pojawienia się wolno żyjących kotów.

W związku z tym Państwa petycja stała się bezzasadna i bezprzedmiotowa.

§ 4) W momencie wystąpienia takich przypadków, postaramy się skorzystać z Państwa sugestii.

 Z poważaniem Małgorzata Borowicz


 

Petycja z dnia 14.09.2017r.
I Petycja 
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
Osnowa Petycji 
§1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. z 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów. 
§1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani -  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  - wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(...)"
§2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  - petycję w przedmiocie - o podjęcie przez Dyrektora Szkoły - stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 
Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie - na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań - związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły. 
Uzasadnienie Petycji:
Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

Podmiot Wnoszący Petycję: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
Odpowiedź:
 Szanowni Państwo,  wywiązując się z  obowiązku zawartego w ustawie o petycjach , uprzejmie informuję, że nie doszukaliśmy się merytorycznych i racjonalnych podstaw do pozytywnego załatwienia Państwa petycji w przedmiocie zamieszczenia na naszej stronie internetowej w całości Państwa wniosku z uwagi na ograniczoną objętość strony i wielość wpływających do urzędu tego typu spraw.

Po zapoznaniu się z zawartością petycji,  stwierdzamy, że w naszej ocenie nie będzie się ona przyczyniała do realizacji interesów i celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195).

Z poważaniem Małgorzata Borowicz

e-mail: promocja@chrzypsko.pl tel: 61 29 51 011

 Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

www.chrzypsko.pl e-mail:urzad@chrzypsko.pl


Petycja z dnia 04.09.2017r.

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).
Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.
Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz  Dyrektorów Szkół i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych w kontekście art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04).  
§2) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję.
Osnowa Petycji: 
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się  21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.
Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna 
Szulc-Efekt  sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Odpowiedź na Petycję z dnia 04.07.2017r.

Szanowni Państwo ,  wykonując dyspozycje ustawy o petycjach Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim informuje, że treść wniosku i petycji przekazano do Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie doszukaliśmy się merytorycznych i racjonalnych podstaw do pozytywnego załatwienia Państwa petycji w przedmiocie zamieszczenia na naszej stronie internetowej w całości Państwa wniosku z uwagi na ograniczoną objętość strony i wielość wpływających do urzędu tego typu spraw. Po zapoznaniu się z zawartością petycji,  stwierdzamy, że w naszej ocenie nie będzie się ona przyczyniała do realizacji interesów i celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195).

Małgorzata Borowicz e-mail: promocja@chrzypsko.pl tel: 61 29 51 011  


 PETYCJA Z DNIA 11.02.2017

Odpowiedź na Petycję z dnia 11.02.2017r.

Szanowni Państwo,

Wypełniając ustawowy obowiązek udostępnienia informacji publicznej, Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim informuje :

Wniosek I :

1. Urząd jest w trakcie opracowywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

2. Odpowiedź negatywna,

3. Nie dokonywano okresowych audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Wniosek II Odrębny - Petycja

Uprzejmie informuję, że nie doszukaliśmy się merytorycznych i racjonalnych podstaw do pozytywnego załatwienia Państwa petycji w przedmiocie zamieszczenia na naszej stronie internetowej w całości Państwa wniosku z uwagi na ograniczoną objętość strony i wielość wpływających do urzędu tego typu spraw.

Po zapoznaniu się z zawartością petycji,  stwierdzamy, że w naszej ocenie nie będzie się ona przyczyniała do realizacji interesów i celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195).

Z poważaniem

Małgorzata Borowicz
e-mail: promocja@chrzypsko.pl tel: 61 29 51 011 


 
 

Petycja z dnia 29.10.2016

 


 

Petycja z dnia 10.09.2016
 
 
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.